fbpx

Forskningsresultater på BevissthetsTrening

Et vitenskapelig dokumentert kurs

For Unique Mind ESP er det viktig å vise til dokumentasjon på effekten av BevissthetsTrening, slik at de som velger å ta kurset kan være trygge på å få resultater.

Det er gjennomført forskningsprosjekter på BevissthetsTrening. I to av disse ble det brukt målinger av hjerneaktiviteten med EEG for å gjøre objektive evalueringer av eventuelle endringer i hjernen. Det ble også brukt psykologiske spørreundersøkelser for å utforske opplevd endring, og hvordan disse korrelerte med fysiske endringer i hjernen. Det er høye standarder på forarbeidet til forskningen, og det er internasjonale høye metodiske og etiske retningslinjer som er fulgt. Ikke bare til forarbeidet, men også gjennomføringen av EEG og de spørsmålene som deltakerne har besvart.

Dr. Svetla Velikova M.D. Ph.D er en globalt anerkjent forsker på EEG og publiseringen er gjort i det mest refererte psykologiske tidsskriftet i verden. Begge publiseringer er i samarbeid med førsteamanuensis Bente Nordtug ved Nord universitetet.

For å bli publisert må studiet fagfellevurderes, altså gjennomgås av andre forskere som kvalitetssikrer arbeidet og leter etter feil.

Formålet med det første forskningsprosjektet var å undersøke om BevissthetsTrening kan ha en helsemessig effekt på friske personer. Dette ble gjennomført i 2010/2011 og er publisert i tidsskriftet «Frontiers in Human Neuroscience» i 2017. Data målt før oppstart ble sammenlignet med data etter tre måneders egentrening og med en repetisjon av kurset.

Det andre forskningsprosjektet ble gjennomført vår/høst 2016, og her var fokus å etterprøve og utdype resultatene fra første prosjekt, i tillegg til å undersøke om treningen påvirket kognitive funksjoner. Prosjektet hadde et lignende design, men var utvidet til å omfatte kognitive tester og bruk av kontrollgruppe. Prosjektet er publisert i 2018, i samme tidsskrift.

Det er også de to første publikasjoner, som dokumenterer selv-guidet positiv imaginær trening (selv-ledelse).

Hjernetrening med umiddelbar effekt

Rett etter fullført kurs har hjernen fått positive og fysiske varige endringer. Forskningen viste at dette ikke skyldes placeboeffekt, men har direkte sammenheng med denne hjernetreningen.

Effekten viser seg som økt emosjonell og kognitiv utvikling (følelser og tenkning). Større balanse mellom følelser og fornuft har stor betydning for å håndtere små og store utfordringer og oppgaver i hverdagen. Dette er også noe kursdeltakere forteller at de opplever rett etter kurs.

Tenk smartere og mer effektivt
Hjernen bruker mindre energi, samtidig som vi tenker mer effektivt. Plastisiteten (hjernens evne til å forandre seg) øker. Den økte plastisiteten gjør at det er flere funksjonelle kontakter mellom hjerneregionene.

Smartere og mer effektiv tenkning viste seg som:
– større evne til å bruke logikk for å løse nye problemer
– økt intuisjon og kreativitet.
– økt innlæring og hukommelse
– økt evne til emosjonell selvregulering

Disse resultatene er noe av det som gjør at kurset er anbefalt for akademiske formål. Kursdeltakere forteller at de lettere mestrer skolearbeid, studieoppgaver og arbeidsoppgaver på jobben etter kurs. De opplever også å kunne se flere og andre løsninger enn tidligere, også i samarbeid med andre.

Ta bort stress – få bedre oversikt
Noe av det første kursdeltakere opplever etter kurs, er at stress blir erstattet med en ro og en bedre oversikt i hverdagen. I forskningen vises dette som funksjonelle endringer i prefrontal cortex (et område som henger sammen med selvrefleksjon og analyse). Det viser seg også som økt tilstedeværelse og årvåkenhet.

Kursdeltakere gir tilbakemelding på at unødvendig tankestøy blir borte, og sammen med økt tilstedeværelse og årvåkenhet går de lettere inn i nye og ukjente oppgaver. De opplever også å se større forskjell på hva som er rett og galt. I tillegg opplever de en større mestringsfølelse. I forskningen viser det seg som økt mestringsforventning.

To enkle teknikker til bruk i eget liv
På kurset får du to teknikker, som kan anvendes i den situasjonen som gjelder i ditt liv her og nå. Forskningen viser at du kan bruke teknikkene uten veiledning av terapeut. Det betyr at du kan påvirke egen hjerne i forhold til hendelser eller situasjoner. Dette fremmer egen psykisk helse. Kursdeltakere rapporterer at de står tryggere i selvstendige valg og beslutninger uten behov for å spørre andre. Samtidig som de har teknikker for egenledelse og mestring.

Aldri før har det vært så enkelt å få så store resultater på så kort tid!
Det som er spesielt med akkurat denne treningen, er at du får store resultater etter kun to dager på kurs. I forskningen viste det seg som funksjonelle endringer i hjernen, og lavere svingninger (hjernen var roligere) samtidig som de var årvåkne. Tidligere har man brukt mange år på å oppnå lignende resultater. Kursdeltakere er også overrasket over så store resultater på kort tid.

Et sammendrag av resultater

Imaginær trening (BevissthetsTrening) er et lovende verktøy for å behandle fobier, angst og depresjon. De to første forskningsprosjektene er gjort på friske personer, der mennesker med begynnende symptomer på depresjon var inkludert i studiene. Det er ikke tidligere forsket på emosjonell og kognitiv utvikling når treningen er selv-guidet, slik de nå har gjort med BevissthetsTrening.

Teknikkene kan blant annet brukes til å jobbe med personlige mål, endre følelser som ligger bak negative erfaringer, eller for å få bedre relasjoner til andre mennesker. Teknikkene kan brukes hjemme i egen stue, uten behov for veiledning av terapeut. Teknikkene kan anvendes til den situasjonen som gjelder i ditt liv her og nå (tematisk tilpasning).

BevissthetsTrening er vurdert som en effektiv metode både for å håndtere hverdagsoppgaver og utfordringer, men også for å kunne endre ugunstige tankemønster. Både de store ugunstige som er et resultat av posttraumatisk stress, men også de små ugunstige som det å være irritert på en kollega på jobben.

Både de med depressive symptomer og de «friske» oppnådde en bedring innen flere mål på helse og livskvalitet. De med depressive symptomer fikk mindre depressive symptomer etter kurs. I tillegg opplevde de økt tilfredshet med livet, og de kunne lettere endre fokus fra negative til positive følelser (økt emosjonell og sosial forståelse).

De friske oppnådde en bedring på non-verbal resonering, som er en slags indikator på generell intelligens. Begge grupper oppnådde en bedring i mestringstro, mer positiv tenkning, og en forbedring av mellommenneskelige relasjoner. Hos begge grupper stemte opplevde endringer med funksjonelle endringer i hjernen.

Av noen funksjonelle endringer kan vi nevne signifikant reduksjon i insular cortex hos de med begynnende symptomer på depresjon. Dette kan forklare noe av grunnen til at denne gruppen fikk økt emosjonell og sosial forståelse, samt økt tilfredshet med livet. Insular cortex er involvert i vår regulering av følelser. Området prosesserer både negative og positive følelser.

Insular cortex spiller også en rolle når det gjelder vår sensitivitet til andres følelser. Fordi det ble funnet endringer i både insular cortex og prefrontal cortex, sammen med scoren om økt sosial forståelse, kan disse funksjonelle endringene ha sammenheng med deltakernes evne til å endre fokus fra negative til positive følelser. De fikk med andre ord større balanse mellom følelser og fornuft.

Fordi de med depresjon symptomer fikk det bedre etter kurs, er det sannsynlig at kurset vil ha en gunstig effekt også hos de med angst og fobier.

En viktig konklusjon er at treningen gir økt evne til selvregulering, en ferdighet som er avgjørende for å håndtere «livet», i et livsløpsperspektiv.

Praktisk betydning

I den første studien der det ble brukt EEG-målinger, ble det lagt vekt på hvilken betydning dette har for emosjonell selvregulering. I den andre studien med lignende design, ble det lagt vekt på at når vi utvikler oss emosjonelt, vil dette også styrke våre kognitive funksjoner.

Forskningen ble gjort på friske mennesker, noe som viser at BevissthetsTrening har betydning for å håndtere hverdagens små og store oppgaver og utfordringer. Som for eksempel når vi skal jobbe med å nå våre mål, eller vi opplever å bli irritert på en kollega på arbeidsplassen, eller vi er i konflikt med familie/venner. Det at deltakerne sitter igjen med to teknikker som kan tilpasses bruk for den situasjonen de står i uten bruk av terapeut, gjør at BevissthetsTrening er vurdert som kostnadseffektivt når det gjelder å fremme mål på god psykisk helse og livskvalitet i samfunnet. Av samme grunner er kurset vurdert som gunstig for å forsterke samarbeid og effektivitet på arbeidsplassen.

Ferdigheter i å kunne påvirke og forbedre følelsesmessig velvære, personlige relasjoner og evne til problemløsning, vil også kunne ha betydning for akademiske formål (skole/studie resultater, oppgaveløsning på jobben).

I tillegg til at BevissthetsTrening er vurdert som gunstig for friske mennesker, kan det være nyttig i nevro-rehabilitering for patologiske forhold med forstyrrelser i ikke-verbal resonnement, som for eksempel posttraumatisk stresslidelse (PTSD). Både traumer som en følge av å ha vært i krig, ulykker, men også traumer som en følge av å ha vokst opp i hjem preget av omsorgssvikt. Disse pasientene kan også dra nytte av å forbedre følelsesmessig velvære.

Motta nyheter fra
Unique Mind ESP
direkte i din innboks.

Ved å motta våre nyhetsbrev samtykker du at Unique Mind ESP kan sende deg nyheter og informasjon. Du kan alltid avmelde deg fra nyhetsbrevet med et enkelt klikk.