En økt vilje til endringsprosesser

Nytt forskningsprosjekt
mars 3, 2016
Kvinner i møte - Unique Mind ESP
Et særdeles motiverende og praktisk foredrag
mars 3, 2016

En økt vilje til endringsprosesser

Kvinne og gutt i barnehage - Unique Mind ESP

Kvinne og gutt i barnehage - Unique Mind ESP

Mine erfaringer etter kurs:

På det personlige plan

Jeg opplevde allerede etter første kurs en indre ro og trygghet. Jeg har mindre bekymringer i hverdagen min og er mer til stede her og nå.

Jeg opplever at jeg har mindre bekymringer overfor barna mine, mindre bekymringer overfor fremtiden og økonomi. Jeg har en stor tillit til at alt ordner seg.

Jeg kan takle mange utfordringer samtidig uten å miste fatningen. Husker jeg hadde en høst med 4 store følelsesmessige utfordringer samtidig. Jeg klarte å være 100% på jobb, stille opp for barna og takle utfordringene på en god måte for alle parter. Dette handler om at jeg klarer å holde fokus, finne løsning og handle og så gi slipp. Jeg går ikke rundt og tenker på utfordringer jeg ikke får gjort noe med. Det er en befriende følelse, å kunne gi slipp.

Har også jobbet mye med mitt eget selvbilde. Jeg hadde tanker om at jeg ikke var noe verdt. Ved hjelp av verktøyene har jeg blitt tryggere på meg selv, har tro på meg selv og at mine meninger teller like mye som andres. Jeg klarer i dag å være stolt av meg selv og hevde mine behov.

Som daglig leder i bedrift

Jeg jobber som daglig leder i barnehage. Hverdagen min på jobb er mindre stressende etter kurset i BevissthetsTrening. Jeg har økt fokus og konsentrasjon på arbeidsoppgavene og lar meg mindre distrahere. Med økt fokus på de oppgaver jeg holder på med, ser jeg at jeg har større kapasitet og får gjort mer på kortere tid. Jeg benytter magefølelsen og intuisjonen min i større grad når jeg skal ta beslutninger. Ved å bruke teknikkene får jeg mer kreative løsninger. Jeg har også fått mer ro i forhold til å treffe beslutninger, trenger ikke treffe beslutning med en gang, jeg kan bruke litt mer tid. Veldig ofte er beslutningene riktig.

Mange i min bedrift har tatt kurset BevissthetsTrening. Som leder merker jeg endring fra før og etter trening. Det er nå en økt grad av harmoni og ro i barnehagen. Personalet tenker løsninger når de står overfor en utfordring. Tidligere hadde jeg alltid kollegaer inn på kontoret som ville ha bekreftelse eller råd på ulike problemstillinger. I dag har jeg ei personalgruppe som i stor grad tar selvstendige avgjørelser der og da. Jeg er trygg på at de tar gode beslutninger. Vi har jobbet frem felles visjon og felles verdier som alle jobber etter. Fokuset er alltid barnas beste.

Arbeidsmiljøet i barnehagen er fantastisk. Personalet bryr seg om hverandre, om barna, om foreldrene. De har et eierforhold til arbeidsplassen sin og bidrar utover det som forventes av en ansatt. Det er økt vilje til endringsprosesser. Organisasjonskulturen bærer preg av stadig justeringer og endringer til det beste for barna og helheten.

Vi er samarbeidspartner til en høyskole og tar i mot 6-8 studenter hvert år. Vi har også mentorer innom i forbindelse med fagprøver. Alle kommenterer at det er en egen atmosfære i barnehagen, det føles godt å være her. De klarer ikke sette fingeren på hva det er, men annerledes enn i andre barnehager.

I personalgruppa jobber vi bevisst med å reflektere over egen væremåte. Vi har et eget slagord: «Det er meg det kommer an på» Dvs.: jeg har selv ansvar for at jeg har en god dag på jobb. Det jeg har fokus på får jeg mer av. Hvis jeg har en negativ innstilling, vil det påvirke meg selv og min hverdag. Min innstilling påvirker også kollegaer, barn og alle rundt meg, derfor er det mitt ansvar å sette fokus på det jeg vil ha.

Et eksempel: En dag mangler det ansatte på stor avdeling pga. kurs og sykdom. Det var satt opp tur på dagsplanen. Av sikkerhetsmessige årsaker kan de ikke gå på tur. I stedet for å bare la barna ha «frilek» og uffe seg over turen som ikke ble noe av, finner personalet ut at de kan bake boller, en aktivitet barna elsker.

Det samme gjelder arbeidet med barna. Dersom en ansatt oppfatter et barn som utfordrende, er det ikke barnet det er noe feil med. Den /de ansatte reflekterer da over egen atferd, egen tilnærming og tilrettelegging og egne begrensninger. Stiller seg spørsmålet «hvorfor utfordrer dette barnet meg og ikke kollegaen min»

Vi har fokus på sosiale samspill, vi ønsker at alle barn skal oppleve at de er bra nok akkurat som de er. Personalet har jevnlige samtaler med barna i forhold til hvordan vi skal være med hverandre. Dette arbeidet gjenspeiler seg i barnas samhandling.

På BevissthetsTrening lærer vi at vi ikke kan forstå fullt ut det vi ikke har erfart. Som leder har jeg lært at det jeg ønsker at barna skal erfare /lære, det må også de voksne erfare. Da er det mitt ansvar at jeg gjør det mulig for dem å erfare. Ønsker vi nysgjerrig og utforskende barn som tenker selv og tar selvstendige avgjørelser, må også personalet erfare dette. Jeg må gi de spillerom til dette. Jeg har jobbet en del med å gi slipp på kontrollen, det finnes mange løsninger. Når alle får bidra, blir det veldig gode løsninger for fellesskapet.

I personalgruppa er det rom for å være annerledes, tenke annerledes. Det er høy grad av respekt for alles meninger og væremåte også barnas og foreldrenes. Selvfølgelig har vi små uoverensstemmelser. Vi har ingen baksnakking. Tidligere var jeg, som leder, involvert i disse uoverensstemmelsene. I dag tar hver enkelt saker opp med den det gjelder.

Psykososiale kartlegginger blant personalet viser høy grad av trivsel, høy grad av meningsfull hverdag og høy grad av mulighet til å påvirke egen hverdag.

Barnehagen har et gjennomsnittlig sykefravær på 1,2%.

Jeg benytter teknikkene bevisst i forkant av vanskelige samtaler med foresatte eller personal. Forberedelsene gir meg en følelse av trygghet og ro når jeg går inn i samtalen. Samtalene har hatt en god stemning og ført til gode løsninger.

BevissthetsTrening har gitt meg en ny hverdag med glede, indre ro trygghet.

Ellen

Comments are closed.