Psykisk helse

Psykisk helse

BevissthetsTrening™ i psykisk helse

BevissthetsTrening™ tar utgangspunkt i å styrke hvert enkelt menneske, slik at en god psykisk helse og livskvalitet kan ivaretas.

God psykisk helse betyr mer enn fravær av psykiske lidelser. Det handler om en opplevelse av å mestre livets oppgaver og utfordringer, både privat og på jobb.

Dagens helsevesen står med stadige utfordringer når det gjelder effektivisering og omorganisering. Vanlige utfordringer er at oppgaver som skal gjennomføres hele tiden blir avbrutt. Dette gjør noe med konsentrasjonen. I tillegg er det komplekse vurderinger som vedgår menneskeskjebner.

Et eksempel på dette er at i det ene øyeblikket skal det handles raskt og effektivt, og i det neste øyeblikket er det en utfordrende samtale med pasienter eller pårørende der evne til å lytte empatisk og formidle presist vil være helt avgjørende, midt oppi dette ringer kanskje en alarm. Så er det et møte som også skal rekkes. Underveis er det hele tiden krav om dokumentasjon og loggføring.

Dette byr på utfordringer knyttet til samhandling og håndtering av stress. For å gjøre gode faglige vurderinger/avgjørelser er det viktig å stole på seg selv og samtidig lytte til andre.

Når arbeidsdagen er over ønskes et overskudd til livet ved siden av med familie, venner og aktiviteter. BevissthetsTrening™ gjør at du får større evne til å takle en slik hverdag. Teknikkene gjør at du arbeider mer effektivt og du vil oppleve i større grad å stole på egne vurderinger, samtidig som det åpner opp for bedret kommunikasjon.

Ved endt arbeidsdag har du øvelser til å roe ned og hente tilbake energien til ettermiddagens aktiviteter, samt en egen teknikk for å etablere god nattlig søvn.

BevissthetsTrening™ er en ny vitenskapelig metode, med to publikasjoner i verdens mest refererte psykologiske tidsskrift, «Frontiers in Human Neuroscience».

Treningen gjør oss i stand til å håndtere og ivareta oss selv på en effektiv måte.

BevissthetsTrening™ – Helsefaglig innhold

Selv-guidet positiv imaginær trening
BevissthetsTrening™ har en hjernetrening som kalles selv-guidet positiv imaginær trening. Guidet positiv imaginær trening anses som en effektiv metode, og er utbredt innen moderne kognitiv psykoterapi. Hjernetreningen som ligger i dette kurset, gjør oss i stand til selv å bruke vår tenkning og det emosjonelle i en større balanse. Selvregulering har stor betydning for å kunne forstå, analysere og løse problemer.

Avspenningsøvelse
BevissthetsTrening™ består av en unik kombinasjon av meditasjon, mental trening og kognitive teknikker. Avspenningsøvelse er en grunnøvelse i BevissthetsTrening™, som er fundamentet for resten av de mentale øvelsene. De helsefremmende aspektene ved å praktisere avspenningsøvelser er godt dokumentert, og kan gi betydelig stressreduksjon og økt velvære.

Harvard professor Herbert Benson oppdaget at visse øvelser kunne trigge kroppens evne til å oppnå dyp avspenning. Dette er en naturlig respons vi mennesker er født med, og Benson kalte det for «avspenningsresponsen».

Mentaliserings-modell
BevissthetsTrening™ bruker det mentale isfjell som en mentaliserings-modell, hvor vi ser på forståelsen av egen og andres atferd. Samt en fortolkning og forståelse av følelser, tanker og samhandling. Vi ser på vår «virkelighetsoppfatning», og en ny måte å se seg selv i verden på.

Nattfilm
Nattfilm er en av hovedteknikkene i BevissthetsTrening™, og brukes som et konstruktivt planleggingsverktøy. Vi må sortere og rydde hodet for forstyrrende tanker og følelser, slik at kvalitetssøvn fremmes. I tillegg planlegges neste dag, for å være forberedt, finne gode løsninger og håndtere ulike situasjoner.

Denne teknikken har noen kjente elementer. For eksempel det å «skrive av seg» eller å «sove på det» for å finne løsninger.

Det Kreative Hjørnet
Det Kreative Hjørnet er den andre hovedteknikken i BevissthetsTrening™. Her bruker vi ulike kognitive teknikker som gjør oss i stand til å forstå hvordan våre følelser, tanker og handlinger påvirker vår hverdag, samt skape varige endringer.

I tillegg gir teknikken inngående kjennskap til egne emosjoner, slik at møter med pasienter/brukere vil skape økt trygghet og tillit - en økt relasjonskompetanse.

Teknikken kan også brukes som egen debriefing, for å bearbeide traumatiske opplevelser eller episoder.

Det Kreative Hjørnet brukes også til mål og mental forberedelse, slik at det blir enklere å iverksette og utføre handlinger og gjøre de nødvendige valg.

DNA-sonen - det indre rommet
I BevissthetsTrening™ trenes den enkelte til å være i DNA-sonen - det indre rommet. Det er en tilstand som best kan beskrives som et oppmerksomt nærvær eller «mindfulness» – en opplevelse av indre ro, samtidig som man er årvåkent tilstede. Denne tilstanden skal brukes i hverdagen med øynene åpne.

Helheten er større enn summen av enkeltdelene

Helhetlige løsninger


– BevissthetsTrening™ er bygget på inspirasjon hentet fra de forskjellige vitenskaper, og de mange terapier og livsfilosofiske retninger, har blitt satt sammen til en ny metode.

– Guidet positiv imaginær trening er nå blitt til selv-guidet positiv imaginær trening, og kan brukes på egen hånd uten psykoterapeut tilstede

– Treningen gir en større balanse mellom logikk og følelser.
• Økt evne til å bruke logikk for å løse nye problemer.
• Økt evne til emosjonell selvregulering.

– Treningen gir økt evne til å oppfatte emosjoner hos andre non-verbalt, som gir økt emosjonell og sosial forståelse.

Praktisk informasjon

– Kurset går over to påfølgende dager, 8 timer per dag
– Du skal som deltaker ikke prestere noe, og du behøver heller ikke å fortelle noe om deg selv eller fra eget liv
– Gruppen trenes som helhet

Ta kontakt med oss, så finner vi sammen løsninger for hvordan vi kan trene dere: post@uniquemindesp.com

Pågående prosjekt i Trondheim kommune