Seminarer

Moduler for effektiv selv-ledelse

For å tilpasse bedrifters ulike behov, har vi laget effektive og virkningsfulle seminarer. Alle seminarene er bygget ut ifra BevissthetsTrening™, og er bygd opp i tre moduler.

Modulene består av forelesning og hjernetrening. Hjernetreningen er bygget på det imaginære, noe som betyr at tankene brukes aktivt i treningen av hjernen.

Modul 1: Reduser stress og styr tiden effektivt

Modul 1

Målgruppe: For alle ansatte, på alle nivå
Varighet: 3 timer
Pris: Inntil 50 personer kr. 30 000,-

Reise og eventuelt opphold vil komme i tillegg

Mange snakker om et positivt eller sunt stress i forbindelse med å lykkes – det er en myte. Det som blir kalt positivt stress, er en prestasjonstilstand i hjernen som ligger over stressnivået, der vi føler oss mer våken, produktiv og fokusert på oppgavene.

Stress derimot, tar oss bort fra å prestere på høyt nivå over tid. Prestasjon over tid krever at hjernen og kroppen får riktig restitusjon, slik at stresset ikke fører til utmattelse, tap av motivasjon eller økt sykefravær.

I denne modulen stresser vi ned, og skaper grunnlag for en ny forståelse av hvordan vi kan håndtere stress, hjemme og på jobb, altså vår hverdag. Det er jo, tross alt, de som det finnes flest av.

Vi jobber med kreativitet, struktur og selv-ledelse, og skaper vårt eget «High Performance-rom». Dette gir en tilstand av ro og klarhet i hverdagen, og vi kan prestere på et høyt nivå, uten å bli utmattet.

Det skal være gøy og motiverende å gå på jobb!

Modul 2: Drivkraft til handling

Modul 2

Målgruppe: For alle ansatte, på alle nivå
Varighet: 3 timer
Pris: Inntil 50 personer kr. 30 000,-

Reise og eventuelt opphold vil komme i tillegg

Motiverte ansatte har drivkraft, de får ting gjort, finner nye løsninger og har det gøy på jobb. En tydelig visjon og mål gir motiverte ansatte.

Det krever kompetanse og bevisstgjøring i hvordan den enkelte kan hente frem ressurser til indre motivasjon og ha en drivkraft for en effektiv hverdag. Modul 2 gir deg verktøyet som bringer visjoner og mål til et nytt nivå.

Modul 2 bygger på modul 1, og du får kompetansen som gir drivkraft til handling. Denne kompetansen har en varig verdi. Bedriftens kultur styrkes, med ansatte som gir trygghet til kunder og skaper resultater.

«- Å skaffe medarbeidere som har en genuin indre glede av å utføre bedriftens arbeidsoppgaver, er gull verdt for arbeidsgivere og bedriftseiere, sier professor Anders Dysvik.» (Forskning.no, mai 2014)

Modul 3: Det ultimate planleggingsverktøy

Modul 3

Målgruppe: For alle ansatte, på alle nivå
Varighet: 3 timer
Pris: Inntil 50 personer kr. 30 000,-

Reise og eventuelt opphold vil komme i tillegg

Med det ultimate planleggingsverktøyet, mener vi å ta i bruk det genuine og geniale i mennesket. Det naturlig iboende, kan ikke måles med noe annet.

Denne modulen handler om klare strategier og gode valg og beslutninger, som er viktige faktorer og leder til suksess. Andre viktige faktorer er magefølelse/intuisjon og flyt, eller som mange kjenner til; bitene faller på plass. Mange ønsker at det skal skje oftere, ikke bare av og til. Det gjør vi noe med i denne modulen.

Dette verktøyet gir deg to essensielle fordeler for å oppnå High Performance:

1. Holde hodet klart og få tilgang til ideer som gir gode effektive løsninger, takle uventede situasjoner på strak arm.

2. Påvirker søvn slik at du får bedre kvalitet på søvn og fungerer godt i hverdagen over tid. Vi vet i dag at for lite/forstyrret søvn gir reduksjon i produktivitet.

Psykisk styrke, være ydmyk og se seg selv som en del av en større helhet, skaper lykkelige ansatte som er mindre syke.

Å ha lykkeligere og mer effektive ansatte, med gode mellommenneskelige forhold, vil uansett være en smart investering.

Seminarer med fokus på å styrke individet

For å skape effektive og virkningsfulle seminarer, er de bygget opp basert på BevissthetsTrening™.

Seminarene gir kunnskap om mental kapasitet, robusthet og forståelse av hvordan vi kan ta i bruk mer av vårt potensial.

Foreldrerollen - et fordypningsseminar for foresatte

Seminar 1

Steder: Oslo, Trondheim, Bergen, Kristiansand, Stavanger

Tid: kl 10:00-16:00

Pris: kr. 1450,-

Foreleser: Pedagog Cecilie Stenhaug

Seminaret er kun for de som har tatt BevissthetsTrening I™

Foreldrerollen består av mange og sammensatte oppgaver. Som forelder er det ditt ansvar å sørge for at barnet har et godt liv her og nå, samtidig som de får med seg kunnskap og ferdigheter til å mestre livets oppgaver og utfordringer. Her og nå, men også i voksenlivet.

Gjennom forelesninger og mentale øvelser gir dette seminaret konkrete råd for hverdagslige samspillsituasjoner. Vi går i dybden på hvordan bruke teknikkene til å håndtere oppgaver og utfordringer knyttet til foreldrerollen, og hvordan du kan fremme livsmestring hos barn og unge.


Påmelding

Seminar for foresatte – en stressfri sone i hverdagen

Seminar 2

Steder: Oslo, Kristiansand

Tid: kl 17:30-21:30

Pris: kr. 1100,-

Foreleser: Pedagog Cecilie Stenhaug

Seminar for alle som er foresatte

Foreldrerollen består av mange og sammensatte oppgaver. Som forelder er det ditt ansvar å sørge for at barnet har et godt liv her og nå, samtidig som de får med seg kunnskap og ferdigheter til å mestre livets oppgaver og utfordringer. Her og nå, men også i voksenlivet.

Gjennom forelesninger og mentale øvelser gir dette seminaret konkrete råd for hverdagslige samspillsituasjoner, samtidig som du får med deg en teknikk for å være i en stressfri sone i hverdagen.


Påmelding

Kompetanse i møte med utfordrende atferd
– et seminar for deg som jobber med barn og unge

seminar 3

Steder: Oslo, Kristiansand

Tid: kl 17:30-21:30

Pris: kr. 1100,-

Foreleser: Pedagog Cecilie Stenhaug

Seminar for alle som jobber med barn og unge

Å være lærer og pedagog innebærer mer enn å lage og gjennomføre undervisningsopplegg. En pedagog må også ha kunnskap om årsaker til lærevansker, atferdsvansker, psykiske lidelser, mobbing og krenkelser, sammen med innsikt og verktøy for å kunne håndtere utfordringer knyttet til dette. Spesielt utfordrende atferd kan være vanskelig å håndtere i en allerede hektisk arbeidshverdag.

Hvordan vite hva som er riktig, når ingen teori eller metodikk gir klare svar? Gjennom forelesninger gir dette seminaret økt forståelse for årsaker til utfordrende atferd og hvordan møte barn og unge som strever, på en god måte. I tillegg blir du ledet gjennom to mentale øvelser som gir en konkret teknikk for å beholde roen i møte med barn og unge som står i en vanskelig situasjon.


Påmelding

Hjernen din er smartere enn du tror – du KAN nå dine mål

workshop

Dette seminaret er beregnet for ungdom i videregående opplæring
Vi har vært på skoler og holdt seminar om psykisk helse og livsmestring. Formålet med et slikt seminar er å skape trygge individer som mestrer sin hverdag.

I dette seminaret tar vi for oss betydningen av å finne mål og mening med eget liv, samtidig som vi ser på sammenhengen mellom følelser, tanker og handlinger.

Her får ungdommene en teknikk som kan brukes til flere formål. Vi legger vekt på mål og drømmer, hvordan være mentalt forberedt og hvordan bearbeide vanskelige følelser i en indre dialog.

Seminaret holdes av en av våre instruktører, og har en varighet på 3 timer.

Fra krenkepedagogikk til anerkjennende pedagogikk

Tidlig intervensjon

En viktig oppgave for ansatte i barnehage og skole er å avdekke alle former for krenkelser mot barn og unge. Helt konkret betyr dette å skape rom for gode samspill med og mellom barn, samtidig som vi gir barnet/ ungdommen en opplevelse av å bli sett, hørt og forstått.

En slik anerkjennende tilnærming kan likevel være utfordrende å praktisere. Både på grunn av store barnegrupper og tidspress, men også fordi vi ofte glir tilbake i foreldede oppdragelsesstiler der autoritet, ro og lydighet er viktig. Slike oppdragelsesstiler kommer ofte til uttrykk som krenkepedagogikk, fordekt som grensesetting og konsekvenser.

I dette seminaret er fokuset å gi en forståelse for hvordan voksnes væremåter fremmer eller hemmer god psykisk helse hos barn og unge. Et viktig fokus er også hvordan vi kan endre på innlærte tankemønster, slik at vi kan praktisere mer anerkjennende pedagogikk.

Foreleser: Pedagog, Cecilie Stenhaug

Varighet: 2 timer

Voksnes endringskompetanse i arbeid med barn og unge

Voksnes endringskompetanse

Hvorfor og hvordan?
Arbeidet med barn og unge består av mange og sammensatte oppgaver. Ny kunnskap og teori om hva som er bra for barn, krever at vi som voksne kan omstille oss for å løse disse oppgavene på best mulig måte, slik at vi er i en kontinuerlig endringsprosess.

Men hvordan kan vi egentlig endre og utvikle oss? I dette seminaret snakker Cecilie om at endring handler om å reflektere på en systematisk og målrettet måte. Vi må lære å avlære det vi har lært om hva vi trodde var bra for barn, før vi kan gi plass til ny innsikt og forståelse. Dette gjelder hvert enkelt individ, men det innebærer også at hele organisasjonen utarbeider gode rammer og rutiner for systematisk refleksjonspraksis.

Foreleser: Pedagog, Cecilie Stenhaug

Varighet: 4 timer

Vi har også andre typer seminarer og gjesteforelesninger.

Ta gjerne kontakt med oss, så finner vi sammen et opplegg som passer for dere. post@uniquemindesp.com.