Sertifisering for utdanning og oppvekst

Sertifisering for utdanning og oppvekst er for deg som jobber i barnehage, skole eller andre arenaer som gjør at du har et opplæringsansvar for barn og unge.

Det er økende etterspørsel for verktøy som gjør at du som fagperson styrker din relasjonskompetanse. Dette er noe som forskning viser at grunnkurset gjør, og som vi vil legge ytterligere vekt på i sertifiseringen.

Grunnkurset i DB-System® gir deg filosofien og teknikkene for å kunne utvikle deg som menneske. Gjennom en sertifisering vil vi gå dypere inn i hvordan du kan bruke verktøyet til selvivaretakelse og egenledelse med fokus på din utvikling. Både som menneske og fagperson.

Vi vil også gå i dybden på hvordan du kan bruke Kvalifisert for fremtiden til å lære bort deler av filosofien og teknikkene til kollegaer, foresatte, barn og elever. Du vil bli trenet i å holde en kortere presentasjon for dine kollegaer, og slik bidra til kompetanseheving på jobben. Samtidig vil du få med deg undervisningsverktøy som du kan bruke i opplæring og undervisningssammenheng.

Når vi bruker mer intuisjon, kreativitet, er mer årvåkne og bevisst egne væremåter og handlinger i eget liv og i møte med andre, vil vi fremstå som tryggere og bedre rollemodeller i møte med barn, kollegaer, foresatte og andre samarbeidspartnere.

Kort oppsummert:
Du får god trening i å håndtere følelser, tanker og handlinger i møte med mennesker, og nye verktøy og teknikker å ta med deg inn i arbeidet ditt.
– En kompetanse som er ettertraktet i ditt fagfelt.

Energiball til DB-System® Trinn 1

Å være sertifisert i DB-System® for utdanning og oppvekst, forutsetter at du har en indre kjennskap til hvordan du kan bruke filosofien og innholdet i DB-System® i eget liv. At du kjenner til bakgrunnen for systemet, og at du har god innsikt i det teoretiske, filosofiske og metodiske. Det forutsetter at du bruker verktøyet aktivt for selvivaretakelse og egenledelse i eget liv.

For å kunne lære bort må du først og fremst kjenne til hvordan praksisen fungerer for deg. Når du har god kjennskap til dette, kan du lære det bort til andre. Dette forutsetter regelmessig egenpraksis, og at du forplikter deg til å bruke teknikkene i eget liv og i ditt arbeid. Dette vil være tema i trinn 1.

I dette trinnet arbeider vi med følgende:

Selvivaretakelse og egenledelse:

 • Hvordan bruke DB-System® aktivt i eget liv
 • Bevisstgjøring av eget isfjell for å stå styrket i jobben
 • Hvordan forstå DB-System® i et fysisk og psykisk helseperspektivEnergiball til DB-System® Trinn 2

Etter et felles trinn 1, skilles nå sertifiseringene, og vi retter fokuset mer spesialisert mot de ulike fagfeltene.

I trinn 2 vil du lære det grunnleggende om Kvalifisert for fremtiden – et pedagogisk program som bygger på DB-System®. Et viktig tema er voksenrollen og deg som rollemodell.

Vi vil også legge vekt på læring og utvikling, basert på Det mentale isfjell. Da med tanke på hvordan ulike erfaringer og «spor» i isfjellet kan vise seg som psykososiale vansker og læringsvansker. Og ikke minst hvordan du som fagperson kan håndtere dette med teknikker og filosofien i DB-System®.

Temaer i trinn 2 vil blant annet være:

Din egen arbeidshverdag:

 • Grunnleggende om Kvalifisert for fremtiden
 • Hvordan bruke DB-System® på jobb
 • Refleksjonspraksis
 • Rollemodell
 • Møte med kollegaer
 • Møte med barna og elevene
 • Foreldresamarbeid
 • Individet i kulturenEnergiball til DB-System® Trinn 3

Trinn 3 handler om hvordan du kan lære bort filosofien og metodikken til kollegaer, foresatte, barn og elever. Her vil de som jobber i barnehagesektoren og skolesektoren være i hver sin gruppe.

Du vil få trening i å gi en kort presentasjon til kollegaer og foresatte, slik at du kan bidra med viktig kompetanseheving på din arbeidsplass.

Du vil få trening i å gi verktøyet og filosofien til barn og unge i opplæring og undervisningssammenheng. Etter sertifiseringen vil du kunne lage og gjennomføre undervisningsopplegg med basis i DB-System®.

Gjennom gruppearbeid, individuelle øvelser, trening i presentasjon og egen praksis på ditt arbeidssted, vil du øve opp ferdigheter i å vurdere hvordan du kan bruke verktøyet i ditt arbeid, og i hvilke sammenhenger det passer best å gjøre hva. Om det er undervisning én-til-én, i mindre grupper eller i hele klassen/barnegruppen. Trinn 3 vil blant annet inneholde:

Praktisk bruk av DB-System® i opplæring og undervisning:

 • Det direkte arbeidet med barna/elevene
  • Undervisning og opplæring i barnehage og skole
   • Én-til-én undervisning
   • I små grupper
   • I hele klassen eller barnegruppen
  • Utfordrende atferd
  • Læringsvansker
 • Trening i å lede andre gjennom mentale øvelser
 • Trening i å lage og gjennomføre opplærings- og undervisningsoppleggSamlinger

Det er 6 samlinger totalt. 5 samlinger med undervisning, og i tillegg kommer en eksamenshelg (se eget punkt). Du må delta fullt ut på alle samlinger.

 

Denne helgen samles alle sertifiseringer for felles eksamen og seremoni.

Du må delta fullt ut på begge dager.

Når du har fullført alle tre trinn, og bestått eksamen, er du sertifisert av Unique Mind ESP® til å ta i bruk DB-System® innen ditt fagområde, og til å veilede andre i henhold til gitte retningslinjer.

For å beholde sertifiseringen må du delta på en samling, over tre dager, hvert 3. år. I forkant av samlingen må du levere en oppgave som viser hvordan du bruker DB-System® i ditt arbeid.


Eksamen består av:

 • En skriftlig del basert på oppgaver som er gjort underveis i utdanningen
 • En muntlig presentasjon
 • Avsluttende seremoni

 

Gjennom refleksjon i grupper, og gjennom egen praksis på ditt arbeidssted, vil du trene opp ferdigheter i å bruke DB-System® aktivt i eget liv og i din arbeidshverdag.


Vår målsetting er at du etter sertifiseringen:

 • Står solid i din profesjonsutøvelse og kan balansere belastninger og utfordringer på en god og konstruktiv måte over tid

 • Har styrket nøkkelkvalifikasjonene: genuin, løsningsorientert, selvstendig, samarbeidsorientert, nysgjerrig, årvåken og empatisk


Du kan med sertifisering:

 • Lage og gjennomføre undervisningsopplegg for barn og unge

 • Holde foredrag for dine kollegaer og lede dem gjennom mentale øvelser
  – Slik kan du bidra til viktig kompetanseheving på din arbeidsplass

 • Holde et kortere foredrag for foresatte
  – Slik kan du bidra til et tett og godt samarbeid mellom barnehage eller skole og hjemmet


Gjennom studiet vil vi sammen utarbeide en sertifiseringsperm, med konkrete opplegg og øvelser som du kan bruke i ditt videre arbeid.

Øvelsene og filosofien som sertifiseringen bygger på, er kunnskapsbasert gjennom forskning, praksis fra fagfeltet og erfaringskunnskap.


Kort oppsummert:
Du får god trening i å håndtere følelser, tanker og handlinger i møte med mennesker, og nye verktøy og teknikker å ta med deg inn i arbeidet ditt.
– En kompetanse som er ettertraktet i ditt fagfelt.

På grunn av omstruktureringer og nye muligheter som har åpnet seg, vil oppstart av sertifiseringen bli utsatt. 

Vi vil sende ut informasjon til våre kursdeltakere når alle nye detaljer er planlagt og på plass. 

Energiball til DB-System® Trinn 1

Å være sertifisert i DB-System® for utdanning og oppvekst, forutsetter at du har en indre kjennskap til hvordan du kan bruke filosofien og innholdet i
DB-System® i eget liv. At du kjenner til bakgrunnen for systemet, og at du har god innsikt i det teoretiske, filosofiske og metodiske. Det forutsetter at du bruker verktøyet aktivt for selvivaretakelse og egenledelse i eget liv.

For å kunne lære bort må du først og fremst kjenne til hvordan praksisen fungerer for deg. Når du har god kjennskap til dette, kan du lære det bort til andre. Dette forutsetter regelmessig egenpraksis, og at du forplikter deg til å bruke teknikkene i eget liv og i ditt arbeid. Dette vil være tema i trinn 1.

I dette trinnet arbeider vi med følgende:


Selvivaretakelse og egenledelse:

 • Hvordan bruke DB-System® aktivt i eget liv
 • Bevisstgjøring av eget isfjell for å stå styrket i jobben
 • Hvordan forstå DB-System® i et fysisk og psykisk helseperspektiv


Energiball til DB-System® Trinn 2

Etter et felles trinn 1, skilles nå sertifiseringene, og vi retter fokuset mer spesialisert mot de ulike fagfeltene.

I trinn 2 vil du lære det grunnleggende om Kvalifisert for fremtiden – et pedagogisk program som bygger på
DB-System®. Et viktig tema er voksenrollen og deg som rollemodell.

Vi vil også legge vekt på læring og utvikling, basert på Det mentale isfjell. Da med tanke på hvordan ulike erfaringer og «spor» i isfjellet kan vise seg som psykososiale vansker og læringsvansker. Og ikke minst hvordan du som fagperson kan håndtere dette med teknikker og filosofien i DB-System®.

Temaer i trinn 2 vil blant annet være:


Din egen arbeidshverdag:

 • Grunnleggende om Kvalifisert for fremtiden
 • Hvordan bruke DB-System® på jobb
 • Refleksjonspraksis
 • Rollemodell
 • Møte med kollegaer
 • Møte med barna og elevene
 • Foreldresamarbeid
 • Individet i kulturen


Energiball til DB-System® Trinn 3

Trinn 3 handler om hvordan du kan lære bort filosofien og metodikken til kollegaer, foresatte, barn og elever. Her vil de som jobber i barnehagesektoren og skolesektoren være i hver sin gruppe.

Du vil få trening i å gi en kort presentasjon til kollegaer og foresatte, slik at du kan bidra med viktig kompetanseheving på din arbeidsplass.

Du vil få trening i å gi verktøyet og filosofien til barn og unge i opplæring og undervisningssammenheng. Etter sertifiseringen vil du kunne lage og gjennomføre undervisningsopplegg med basis i DB-System®.

Gjennom gruppearbeid, individuelle øvelser, trening i presentasjon og egen praksis på ditt arbeidssted, vil du øve opp ferdigheter i å vurdere hvordan du kan bruke verktøyet i ditt arbeid, og i hvilke sammenhenger det passer best å gjøre hva. Om det er undervisning én-til-én,
i mindre grupper eller i hele klassen/barnegruppen.

Trinn 3 vil blant annet inneholde:


Praktisk bruk av DB-System® i opplæring og undervisning:

 • Det direkte arbeidet med barna/elevene
  • Undervisning og opplæring i barnehage og skole
   • Én-til-én undervisning
   • I små grupper
   • I hele klassen eller barnegruppen
  • Utfordrende atferd
  • Læringsvansker
 • Trening i å lede andre gjennom mentale øvelser
 • Trening i å lage og gjennomføre opplærings- og undervisningsopplegg


Samlinger
Det er 6 samlinger totalt. 5 samlinger med undervisning, og i tillegg kommer en eksamenshelg (se eget punkt). Du må delta fullt ut på alle samlinger.

Denne helgen samles alle sertifiseringer for felles eksamen og seremoni.

Du må delta fullt ut på begge dager.

Når du har fullført alle tre trinn, og bestått eksamen, er du sertifisert av Unique Mind ESP® til å ta i bruk DB-System® innen ditt fagområde, og til å veilede andre i henhold til gitte retningslinjer.

For å beholde sertifiseringen må du delta på en samling, over tre dager, hvert 3. år. I forkant av samlingen må du levere en oppgave som viser hvordan du bruker DB-System® i ditt arbeid.


Eksamen består av:

 • En skriftlig del basert på oppgaver som er gjort underveis i utdanningen
 • En muntlig presentasjon
 • Avsluttende seremoni

 

Gjennom refleksjon i grupper, og gjennom egen praksis på ditt arbeidssted, vil du trene opp ferdigheter i å bruke
DB-System® aktivt i eget liv og i din arbeidshverdag.


Vår målsetting er at du etter sertifiseringen:

 • Står solid i din profesjonsutøvelse
  og kan balansere belastninger og utfordringer på en god og konstruktiv måte over tid

 • Har styrket nøkkelkvalifikasjonene: genuin, løsningsorientert, selvstendig, samarbeidsorientert, nysgjerrig, årvåken og empatisk


Du kan med sertifisering:

 • Lage og gjennomføre undervisningsopplegg for barn og unge

 • Holde foredrag for dine kollegaer og lede dem gjennom mentale øvelser
  – Slik kan du bidra til viktig kompetanseheving på din arbeidsplass

 • Holde et kortere foredrag for foresatte
  – Slik kan du bidra til et tett og godt samarbeid mellom barnehage eller skole og hjemmet


Gjennom studiet vil vi sammen utarbeide en sertifiseringsperm, med konkrete opplegg og øvelser som du kan bruke i ditt videre arbeid.

Øvelsene og filosofien som sertifiseringen bygger på, er kunnskapsbasert gjennom forskning, praksis fra fagfeltet og erfaringskunnskap.


Kort oppsummert:
Du får god trening i å håndtere følelser, tanker og handlinger i møte med mennesker, og nye verktøy og teknikker å ta med deg inn i arbeidet ditt.
– En kompetanse som er ettertraktet i ditt fagfelt.

På grunn av omstruktureringer og nye muligheter som har åpnet seg, vil oppstart av sertifiseringen bli utsatt. 

Vi vil sende ut informasjon til våre kursdeltakere når alle nye detaljer er planlagt og på plass.