Skole

Hva er BevissthetsTrening™ og hva kan kurset bety for skoler?
BevissthetsTrening™ er et vitenskapelig dokumentert kurs. Denne hjernetreningen er en form for sinn-kropp-interaksjon der hjernen trenes på en systematisk måte for å styrke dens funksjoner.

BevissthetsTrening™ bygger på en tverrfaglig forståelse av hvordan vi lærer og utvikler oss. Fokuset er først og fremst rettet mot voksnes holdninger og væremåter i møte med barn og unge. Deretter er fokuset å gi barn og unge «kunnskap om livet». Når vi har dette fokuset, i nevnte rekkefølge, vil det fremme et godt psykososialt miljø, preget av gode relasjoner, samarbeid og helhetstankegang.

BevissthetsTrening™ er en verdifull intervensjon fordi den styrker emosjonelle, kognitive og utøvende ferdigheter. Mer konkret betyr dette at BevissthetsTrening™ gir verktøy som kan hjelpe barn og unge med å håndtere og regulere følelser, styrke våre ferdigheter i å arbeide strukturert og konsentrert, samt skape trygge sosiale tilknytninger. Det å styrke slike indre ferdigheter er identifisert som det viktigste vi kan gjøre for å fremme psykisk helse og livsmestring hos barn og unge. Å fremme vår evne til empati og til å skape trygge sosiale relasjoner og et godt samspill med andre beskytter mot stress og påkjenninger, i tillegg til å påvirke fellesskapet positivt. Det etterspørres derfor en intervensjon som fyller disse kravene, og det viser forskningen at BevissthetsTrening™ gjør.

Kurs og pedagogisk opplegg for skole
At vi kan trene hjernen til sunne kontra usunne tilstander er relativt nytt i verden generelt, og innen pedagogiske retninger spesielt. Vi i Unique Mind ESP er opptatt av at trening av hjernen er av stor betydning for å utvikle voksnes samspillskompetanse, samtidig som kunnskap om hvordan vi fungerer som mennesker, er viktig for å gi barn og unge et godt grunnlag for å mestre livet – i et livsløpsperspektiv.

For barnehager og skoler tilbyr vi derfor kurs i BevissthetsTrening™, samtidig som vi tilbyr et eget pedagogisk program til bruk i etterkant av kurs. Et program som har fått navnet Pedagogisk BevissthetsTrening™ og som er beskrevet i boken Kvalifisert for fremtiden. Programmet består av følgende:
• Trinn for trinn veiledning i hvordan jobbe med voksnes samspillskompetanse som en systemkompetanse i organisasjonen
• Et samlingsopplegg om hvordan barn kan håndtere små og store oppgaver og utfordringer i hverdagen sin
• Verktøykasse for å undervise om psykisk helse og livsmestring i skolen

Vi tilbyr også muligheten for pedagogisk veiledning i etterkant av kurs, der innholdet i kurset og Pedagogisk BevissthetsTrening™ er sentralt.

Praktisk informasjon om kurs og veiledning

Kurs
- BevissthetsTrening™ I går over to påfølgende dager, 8 timer per dag.
- Kurset består av forelesninger om sammenhengen mellom følelser, tanker og handlinger. I tillegg veiledes du gjennom mentale øvelser.
- Pris må avtales med oss, da det avhenger av størrelsen på gruppen.

Veiledning i etterkant av kurs
Ved ønske om veiledning vil Cecilie Stenhaug lage en plan for dette i samarbeid med skolen. Det kan være dere ønsker veiledning for å komme i gang med å bruke teknikkene og undervisningsopplegget i skolehverdagen, eller det kan være dere ønsker systematisk veiledning over tid for å jobbe målrettet med å fremme voksnes samspillskompetanse som en systemkompetanse i skolen.

Betydning for ansattes praksishverdag
Noe av det første kursdeltakere opplever i etterkant av kurs, er at de blir roligere og mer til stede i hverdagen sin. BevissthetsTrening™ kan brukes som et kostnadseffektivt kurs når det gjelder å fremme mål på god helse. Av samme grunner kan kurset brukes for å forsterke samarbeid og effektivitet på arbeidsplassen.

God samspillskompetanse handler om å kunne møte foresatte, kollegaer, barn og unge på en god måte. Dette forutsetter god forståelse for andre mennesker sine følelser og ulike sosiale situasjoner, en forståelse som fremmes etter kurs i BevissthetsTrening™. God samspillskompetanse handler også om å vite hva som må gjøres når ingen teori eller metodikk gir klare svar. Noen ganger er det viktig med et vennlig klapp på skulderen, andre ganger klare grenser og en konsekvent voksen. BevissthetsTrening™ styrker vår årvåkenhet, intuisjon, kreativitet og empati, ressurser som gjør at vi lettere vil kunne improvisere gode løsninger i den til enhver tid unike praksissituasjon.

Verktøykasse for å bruke BevissthetsTrening™ i arbeid med elever i skolen
Barn og unge søker å forstå seg selv, andre mennesker, konkreter og fenomener i verden. Men uten støtte og veiledning fra voksne, kan deres forståelse bli kaotiske og lite fremmende for utvikling av gode holdninger og samfunnsvennlig atferd. En viktig oppgave i skolen blir derfor å veilede barn og unge i å skape hensiktsmessig mening og sammenheng av sine erfaringer.

Med utgangspunkt i dette har vi utarbeidet en verktøykasse for BevissthetsTrening™, der fokus er å gi elevene kunnskap om følelser, tenkning og atferd. Denne verktøykassen kan fungere som en idébank for pedagoger som ønsker å gi barn kunnskap om hvordan vi fungerer mentalt, sammen med teknikker for å håndtere små og store oppgaver og utfordringer.

Dette kan være knyttet til temaer som å skulle mestre akademiske oppgaver som å skulle lære seg matematikk, eller det kan være knyttet til temaer som vennskap, sorg, overgrep og krenkelser.

Verktøykassen kan også brukes til å lage undervisningsopplegg som handler om å fremme en større forståelse for hvordan meningsforskjeller oppstår i samfunnet, og hvordan skape et samfunn som gir plass til alle mennesker.

Verktøykassen kan brukes til undervisning klassevis, til arbeid i mindre grupper, i arbeid med enkeltelever og/eller for å jobbe med et felles prosjekt på skolen.

En hovedmålsetting er at verktøykassen bidrar til å skape større åpenhet for å snakke om det som kan være vanskelig og annerledes, samtidig som vi kan bruke den til å trigge undring og refleksjon over viktige samfunnsspørsmål og mulige løsninger på disse.

Høres dette spennende ut, ta gjerne kontakt med oss: post@uniquemindesp.com eller cecilie@uniquemindesp.com