Tilrettelagte foredrag

Foredrag med fokus på å styrke individet til et sterkt fellesskap

For å skape effektive og virkningsfulle foredrag, er de bygget opp basert på BevissthetsTrening™.

Foredragene gir kunnskap om mental kapasitet, robusthet og forståelse av hvordan vi kan ta i bruk mer av vårt potensial.

Når hvert enkelt menneske bruker sitt fulle potensial, vil vi fungere optimalt i en helhet og være et styrket individ i et sterkt fellesskap.

Vær mentalt forberedt og nå lenger på kortere tid

Et scenario av en bedrift som bruker sitt fulle potensial, ville ha hatt ledere og ansatte som:
- Mestrer egne følelser i møte med vanskelige situasjoner
- Bruker logikk for å løse nye problemer
- Har høy følelsesmessig stabilitet
- Tenker klart og er effektive
- Har evnen til å omstille seg og ta endringer på strak arm

Rett og slett en mentalt robust bedrift som tåler mer!
Dette foredraget har et fokus på hvordan dere kan nå dette scenariet. Vi jobber konkret med mentale øvelser og teknikker, slik at arbeidet kan påbegynnes allerede etter endt foredrag.

Visjon og mål gir drivkraft til handling. Bevisstgjøring om en målrettet utvikling for bedriften skaper store resultater. Målrettet utvikling henger sammen med indre motivasjon hos hver enkelt. Når dette er på plass, er det faktisk mulig å nå langt på kortere tid.

Foredraget holdes av en av våre instruktører, og har en varighet på 4 timer.

Nå lenger

Hjernen din er smartere enn du tror – du KAN nå dine mål

Dette foredraget er beregnet for ungdom i videregående opplæring
Vi har vært på skoler og holdt workshop om psykisk helse og livsmestring. Formålet med et slikt foredrag er å skape trygge individer som mestrer sin hverdag.

I dette foredraget tar vi for oss betydningen av å finne mål og mening med eget liv, samtidig som vi ser på sammenhengen mellom følelser, tanker og handlinger.

Her får ungdommene en teknikk som kan brukes til flere formål. Vi legger vekt på mål og drømmer, hvordan være mentalt forberedt og hvordan bearbeide vanskelige følelser i en indre dialog.

Foredraget holdes av en av våre instruktører, og har en varighet på 3 timer.

workshop

Fra krenkepedagogikk til anerkjennende pedagogikk

En viktig oppgave for ansatte i barnehage og skole er å avdekke alle former for krenkelser mot barn og unge. Helt konkret betyr dette å skape rom for gode samspill med og mellom barn, samtidig som vi gir barnet/ ungdommen en opplevelse av å bli sett, hørt og forstått.

En slik anerkjennende tilnærming kan likevel være utfordrende å praktisere. Både på grunn av store barnegrupper og tidspress, men også fordi vi ofte glir tilbake i foreldede oppdragelsesstiler der autoritet, ro og lydighet er viktig. Slike oppdragelsesstiler kommer ofte til uttrykk som krenkepedagogikk, fordekt som grensesetting og konsekvenser.

I dette foredraget er fokuset å gi en forståelse for hvordan voksnes væremåter fremmer eller hemmer god psykisk helse hos barn og unge. Et viktig fokus er også hvordan vi kan endre på innlærte tankemønster, slik at vi kan praktisere mer anerkjennende pedagogikk.

Foredraget holdes av Cecilie Stenhaug, og har en varighet på 2 timer.

tidlig intervensjon

Voksnes endringskompetanse i arbeid med barn og unge

Hvorfor og hvordan?
Arbeidet med barn og unge består av mange og sammensatte oppgaver. Ny kunnskap og teori om hva som er bra for barn, krever at vi som voksne kan omstille oss for å løse disse oppgavene på best mulig måte, slik at vi er i en kontinuerlig endringsprosess.

Men hvordan kan vi egentlig endre og utvikle oss? I dette foredraget snakker Cecilie om at endring handler om å reflektere på en systematisk og målrettet måte. Vi må lære å avlære det vi har lært om hva vi trodde var bra for barn, før vi kan gi plass til ny innsikt og forståelse. Dette gjelder hvert enkelt individ, men det innebærer også at hele organisasjonen utarbeider gode rammer og rutiner for systematisk refleksjonspraksis.

Foredraget holdes av Cecilie Stenhaug, og har en varighet på 3 timer.

voksnes endringskomp

Andre typer foredrag og informasjon

Vi holder også gjesteforelesninger på universiteter, organisasjoner og foreninger.

I tillegg til våre fastlagte foredrag, tilbyr vi også foredrag der tematikk og innhold er skreddersydd etter behov.

Ta kontakt med oss, så finner vi sammen løsninger for hvordan foredrag/gjesteforelesning kan gjennomføres hos dere: post@uniquemindesp.com